<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12598316\x26blogName\x3dDiario+del+Capit%C3%A1n\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://diariodelcapitan.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_VE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://diariodelcapitan.blogspot.com/\x26vt\x3d3278564085181403147', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

septiembre 27, 2006

Female vs. Male

Divertida presentación. Este sitio no tiene nada que ver con el blog de mi amigo Miguel de Peor es Nada .... lo del nombre es pura casualidad. Dar click aquí.